Novinky

Fotky ze letošního výletu

15.05.2015 09:00

Přidány fotky z našeho výletu do Smolenice.

ZDE

Nový internetový obchod v Ostrožské Nové Vsi !!!

12.03.2015 08:00

CENÍK ZDE

 

 

 

Zpravodaj včelařů Ostrožská Nová Ves 2015

01.03.2015 08:00

V Americe je možné všechno ;-)

28.02.2015 22:00
Z nového úlu poteče med otočením kliky
Celé video zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chovy včel v České republice decimují choroby.

18.01.2015 00:00

ZTRÁTA, KTERÁ NÁS ZASÁHLA

14.11.2014 20:00

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle opustil jednatel naší základní organizace přítel František Nešpor.

Patřil mezi služebně nejstarší včelaře a byl nejaktivnějším členem našeho výboru. Dlouhou dobu byl jednatelem základní organizace a od roku 2005 byl i jednatel okresního výboru. V naší základní organizaci byl průkopníkem nástavkového včelaření a ochotně předával zkušenosti začínajícím i zkušeným včelařům.

V propagaci včelařství se zaměřil na školní mládež. Především svými besedami a přednáškami přímo ve vyučování přírodopisu získával mladé adepty včelaření a právě tato činnost vedla k založení včelařského kroužku.

Včelařský kroužek, který založil, vedl již od roku 1999 a měl s ním mnoho úspěchů. Abychom měli alespoň částečnou představu, musíme připomenout, že za 15 let své činnosti získal velmi dobré jméno, jak mezi včelaři a včelařskou mládeží, tak se o jeho práci občas zajímali i veřejnoprávní média (Toulavá kamera, Náš venkov).

Z kroužku vyšlo již několik žáků, kteří v minulosti vyhráli oblastní kolo soutěže Zlatá včela na setkání včelařské mládeže. Tito žáci se pokaždé zúčastnili celostátního nebo mezinárodního kola. Naše organizace ČSV v Ostrožské Nové Vsi má díky existenci kroužku momentálně jeden z nejnižších věkových průměrů v okrese.

Další výjimečné dílo Františka Nešpora je Včelí naučná stezka. Jedná se o 12 informačních tabulí umístněných na cyklostezce mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherských Ostrohem, na kterých je popsán život a činnost včelstva. Včelí naučná stezka byla dle dostupných informací při jejím otevření v roce 2007 jedinou včelařskou stezkou v naší republice. V dnešní době se stezkou v Ostr. Nové Vsi již inspirovalo několik dalších organizací.

Za zmínku stojí také jeho publikování článků s včelařskou tématikou v regionálním tisku a v časopise Včelařství. Vrcholem jeho publikační činnosti bylo vydání knížky „Včelí království“, která nyní slouží jako učebnice včelařství pro ostatní kroužky.

František Nešpor se snažil při každé příležitosti obyčejným lidem - nevčelařům vysvětlit, proč jsou včely pro člověka tak důležité, protože mnohým tyto souvislosti unikají. Myslí si, že včelaři je chovají jen pro med. V našem regionu se o propagaci našeho oboru staral významný včelař František Nešpor, který byl pojmem nejen v našem okrese, a proto byl oceněn i několika vyznamenáními. Výčet všech jeho aktivit by byl velmi obsáhlý, neboť včely a včelařství byla jeho životní vášeň.

Jeho odchodem ztrácí nejen naše organizace velkou osobnost včelařství, ale i opravdového přítele.

 

ZO Ostrožská Nová Ves

 

 

 

 

NAŠE ORGANIZACE

05.10.2014 00:00

Naši včelařskou organizaci můžeme zařadit mezi středně velké. Sdružuje obce Ostrožskou Novou Ves a Ostrožskou Lhotu (k 1.1.2015 máme 37 členů). Vedeme včelařský kroužek a díky dobré práci s mládeží je náš věkový průměr velmi nízký. Vedle mladých máme mezi sebou i přestárlé včelaře. Ti si své včelařské povinnosti sice beze zbytku plní, našeho společenského života se však zúčastňují málo, což bylo v řadě případů dost omezující. Když výbor v minulosti projevil snahu uspořádat poznávací zájezd, nebylo nás ani na obsazení autobusu, při odborných přednáškách se potýkal často s malou účastí, atd. Výbor musel hledat východisko, a napadlo ho jediné, spojit se s jinou organizací. Volba byla snadná, z geografického  pohledu se přímo nabízeli včelaři z Uherského Ostrohu, okraje obou destinací jsou vzdáleny asi jeden kilometr.

Proces vzájemného sbližování probíhal zhruba před desíti lety. Byl to tehdy geniální nápad, protože vzájemná spolupráce přinesla už mnoho pozitivního a odrazila se ve všech sférách činnosti obou organizací. Uspořádali jsme již několik společných zájezdů, pořádáme společné přednášky - při účasti většího počtu včelařů si můžeme pozvat i naše kapacity z oblasti učitelů včelařství.

Z naší spolupráce vznikla také naše chlouba „Včelí naučná stezka“. Včelaři v Ostrožské Nové Vsi a Uherském Ostrohu ukázali něco navíc: otevřením včelí naučné stezky se nejen zapsali do historie našeho včelařství, ale dali možnost získat základní znalosti o našem oboru všem návštěvníkům této krásné části vlasti. Stačí jít pěšky nebo jet na kole z Ostrožské Nové Vsi do Uherského Ostrohu, několikrát se zastavit v průběhu cesty a v klidu číst.

O stezce bylo už zveřejněno dost informací, aby stezku objevila i Toulavá kamera České televize a v červnu v roce 2010 odvysílala reportáž. Záznam je uveden v knižním vydání Toulavé kamery v jedenáctém díle. Aby toho nebylo málo, v roce 2011 nás zase našla ČT2 a odvysílala reportáž o našem kroužku v pořadu Náš venkov.

Vzájemná spolupráce s ostrožskými včelaři nás také nutí hledat další sféry společné činnosti. Objevili jsme možnost čerpání dotace z EU z Programu rozvoje venkova. Projekt jsme nazvali „Dovybavení včelařů nerezovým programem“, spojený s modernizací úlových systémů. Společně jsme nakoupili 14 nerezových medometů, 79 nástavkových úlů, jeden přívěsný vozík se třemi paletami pro kočování včelstev, vařáky a jiné drobné nerezové nářadí. K další propagaci včelařství jsme se vybavili klasickými kulisami v podobě 4 roll-upů zachycujících včelařskou tématiku, a jeden banner o práci včelařského kroužku je vystaven ve škole. Celková hodnota nakoupeného zboží činila 420 tisíc pro ZO Novou Ves, 260 tisíc pro Uh. Ostroh. Finanční spoluúčást včelařů na celém projektu činila jen 20%.

To všechno nás stmeluje natolik, že neodmyslitelnou událostí ke konci roku bývá společné „uzavírání  včelařské sezóny“, s mottem – jednou u vás, příště u nás. V roce 2013 v listopadu byla na řadě Ostrožská Nová Ves. Proběhlo všechno podle scénáře, i s písničkou, tak jak tradicím Moravského Slovácka přísluší. Bývá to takový malý vesnický včelařský ples. Letos Společenský večer připravuje Uherský Ostroh.

Příkladná je též spolupráce novoveských včelařů s místní základní školou. Oblastní kolo Zlaté včely jsme pořádali celkem třikrát a mimo to, že nám škola poskytuje prostory pro zorganizování soutěže, vyhlásila pro ostatní žáky malou literární a výtvarnou soutěž na téma „včela“. Tato minisoutěž byla doplněna vyhodnocením nejlépe nazdobeného perníku, které napekli žáci osmých a devátých tříd. Včelaři se na soutěži podílí tím, že odměnili tři nejlepší práce ze všech kategorií.  

Dnešní včelařství nejsou jen samé radosti. Ohrožují ho i choroby. Mezi nejzrádnější patří mor včelího plodu a varroáza. Jsou tak nebezpečné, že kdybychom nenašli proti nim účinnou ochranu, byli bychom v dohledné době bez včel.

Proti moru se můžeme bránit jen prevencí, to je čistotou zařízení a chovem zdravých včelstev, neoslabených varroázou. Při výskytu moru už nezbývá nic jiného, než včelstvo spálit s veškerým zařízením, dle určení veterinářů. Ohniska moru se k naší oblasti stále více přibližují, využili jsme proto Grantů vyhlášených oběma obecními úřady a z poskytnutých dotačních prostředků si nechali laboratorně vyšetřit mor, a jako preventivní opatření jsme pro včelaře koupili mezistěny v celkové částce 18 tisíc, opět s dvacetiprocentní účastí.

Co říci závěrem?

Na závěr našeho příspěvku prezentujeme malé vyznání včelařů - včelaři nejsou jen zakuklení jedinci, kteří pobíhají v sousedově zahradě nebo po návsi při chytání roje. Umí se také bavit. Jejich aktivity mají i peněžní odezvu u obecního úřadu, v jehož zájmu je podpora společenského života v obci.  Při dostatku finančních prostředků se včelařům zase dobře uplatňují další nápady směřující k vylepšení činnosti. Je to taková malá spirála, kterou včelaři dobře vnímají. Potvrdila ji manželka včelaře z Uherského Ostrohu, která pro mladé včelaříky z Ostrožské Nové Vsi upekla dort. Byl při první schůzce kroužku spravedlivě rozporcován a zbaštěn.

V programu obecního úřadu pro tento rok je poskytnutí určité finanční částky pro začínající včelaře k zmírnění nákladů plynoucích z pořizování včelařského vybavení.

 

František Nešpor – jednatel ZO Českého svazu včelařů v Ostrožské Nové Vsi 

 

                                            Ze sálu                                              

Ze sálu

Ze sálu

Z parketu

Naše tombola

Včelaříci při mikroskopování

Včelaříci při odlévání svíček na školním jarmarku

Statistika spolku

10.02.2014 00:00

Počátkem roku 2014 bylo v základní organizaci registrováno 35 členů, z toho 24 z Nové Vsi s 231 včelstvy, ze Lhoty 8 včelařů s 52 včelstvy. 3 členové s 13 včelstvy včelaří mimo katastry obcí. Z uvedených čísel je zřejmé, že zavčelenost obou obcí je dostatečná a včelaři tak v podobě pokrytí opylovací činnosti včel plní své největší poslání.

 

 

Z výroční schůze

08.02.2014 00:00

V pátek 7. února proběhla výroční členská schůze. Z 34 členů se zúčastnilo 31 včelařů, takže schůze byla schopna usnášení. Stěžejními body programu bylo zhodnocení činnosti ZO v roce 2013 a sběr vzorků zimní měli. Tu odevzdali všichni včelaři.

Jako hosté se schůze zúčastnili zástupci obou obecních úřadů. Za Novou Ves Ing. Pavel Botek, za Lhotu pan Antonín Jelének. Jako delegát okresní organizace se zúčastnil př. Jaroslav Bartoň.

Usnesení z výroční schůze:

Usnesení výroční schůze Českého svazu včelařů,o.s.
v Ostrožské Nové Vsi, konané 7. února 2014 v hotelu U Racka

1. Jednání výroční schůze schvaluje:

a) Zprávu o činnosti a rok 2013

b) přednesenou zprávu pokladní

c) přednesenou zprávu revizní komise


2. Ukládá:

a) Výboru ZO:

- V oblasti organizační činnosti:

· pravidelně se scházet vždy v první čtvrtek v měsíci v klubovně na Domečku

- V oblasti řídící činnosti:

· trvale spolupracovat s řídícími orgány ČSV, o.s. a zabezpečovat jejich usnesení

· zajišťovat členské schůze k řešení aktuálních úkolů

- V oblasti propagace včelařství a vzdělávání včelařů

· udržovat aktuálnost webových stránek a vývěsní skříňky na návsi

· na mezinárodní Den včelařů v úterý 20. května uspořádat na Domečku „Medový den“

· uspořádání projednat s kulturní komisí při OÚ.

· Připravit poznávací zájezd do Výzkumné stanice včelařské v Přerově

- V oblasti zdravotní péče

· propagovat pravidla pro udržení včelstev v dobrém zdravotním stavu

· každoročně zabezpečit odběr vzorků zimní měli od všech včelařů v ZO

· projednat likvidaci starých úlů volně uložených v katastrech obcí

b) všem včelařům

· zúčastňovat se členských schůzí ZO

· dodržovat prevenci zabezpečující zdravotní stav včelstev


V usnesení je obsažen i plán činnosti ZO ČSV na rok 2014
V Ostrožské Nové Vsi dne 7. Února 2014

Nová rubrika - včelařský bazar

09.04.2013 18:44

Založena nová rubrika - VČELAŘSKÝ BAZAR.

Pokud máte doma nějaké včelařské vybavení, které se Vám již nehodí a chcete se ho zbavit můžete jej zde nabídnout začínajícím včelařům...

Bazar byl založen zejména jako pomoc začínajícím včelařům z okolí Uherskohradišťska. Nový inzerát vložíte pomocí formuláře ve včelařském bazaru.

Kalendář akcí

Rozvrh ošetření aerosolem - sobota 12. prosince 2015

12.12.2015 08:00

Včelařský zájezd okresní organizace ČSV Hodonín

17.09.2016 07:00

Ošetření včelstev aerosolem

10.12.2016 08:00

Včelařský zájezd 2018 - Okruh Moravou 2

08.09.2018 06:45

ČLENSKÁ SCHŮZE + BRIGÁDA

18.05.2019 08:15

VČELAŘSKÝ DEN v Ostrožské Nové Vsi

22.06.2019 14:00

Společenský večer - ukončení roku

16.11.2019 16:00

Členská schůze

21.11.2019 18:30

Výroční členská schůze

08.02.2020 17:00

Anketa

Navštěvují Naše stránky jen včelaři ?

Celkový počet hlasů: 140