Z výroční schůze

08.02.2014 00:00

V pátek 7. února proběhla výroční členská schůze. Z 34 členů se zúčastnilo 31 včelařů, takže schůze byla schopna usnášení. Stěžejními body programu bylo zhodnocení činnosti ZO v roce 2013 a sběr vzorků zimní měli. Tu odevzdali všichni včelaři.

Jako hosté se schůze zúčastnili zástupci obou obecních úřadů. Za Novou Ves Ing. Pavel Botek, za Lhotu pan Antonín Jelének. Jako delegát okresní organizace se zúčastnil př. Jaroslav Bartoň.

Usnesení z výroční schůze:

Usnesení výroční schůze Českého svazu včelařů,o.s.
v Ostrožské Nové Vsi, konané 7. února 2014 v hotelu U Racka

1. Jednání výroční schůze schvaluje:

a) Zprávu o činnosti a rok 2013

b) přednesenou zprávu pokladní

c) přednesenou zprávu revizní komise


2. Ukládá:

a) Výboru ZO:

- V oblasti organizační činnosti:

· pravidelně se scházet vždy v první čtvrtek v měsíci v klubovně na Domečku

- V oblasti řídící činnosti:

· trvale spolupracovat s řídícími orgány ČSV, o.s. a zabezpečovat jejich usnesení

· zajišťovat členské schůze k řešení aktuálních úkolů

- V oblasti propagace včelařství a vzdělávání včelařů

· udržovat aktuálnost webových stránek a vývěsní skříňky na návsi

· na mezinárodní Den včelařů v úterý 20. května uspořádat na Domečku „Medový den“

· uspořádání projednat s kulturní komisí při OÚ.

· Připravit poznávací zájezd do Výzkumné stanice včelařské v Přerově

- V oblasti zdravotní péče

· propagovat pravidla pro udržení včelstev v dobrém zdravotním stavu

· každoročně zabezpečit odběr vzorků zimní měli od všech včelařů v ZO

· projednat likvidaci starých úlů volně uložených v katastrech obcí

b) všem včelařům

· zúčastňovat se členských schůzí ZO

· dodržovat prevenci zabezpečující zdravotní stav včelstev


V usnesení je obsažen i plán činnosti ZO ČSV na rok 2014
V Ostrožské Nové Vsi dne 7. Února 2014

Zpět